มีนาคม 9, 2000 G-Gratitude Admin 0 Comments

Seminar & Training Organizer :

บริการออกแบบการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรม ในรูปแบบใหม่ที่มีการวิเคราะห์และออกแบบการนำเสนอองค์ความรู้ให้น่าสนใจและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆ มาส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ และเกิดประสิทธิผลทางการเรียนรู้อย่างแท้จริง