Seminar & Training Organizer

บริการออกแบบการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรม ในรูปแบบใหม่ที่มีการวิเคราะห์และออกแบบการนำเสนอองค์ความรู้ให้น่าสนใจและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

Digital Content Creation

บริการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิตอล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบัน

บริการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบครบวงจร (e-Learning Total Solution)

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด ให้บริการให้คำปรึกษาและบริการระบบบริหารจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมออนไลน์ แบบครบวงจร (e-Learning Total Solution)