บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรม และการให้บริการความรู้สู่

กลุ่มบุคคลหรือสาธารณชนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึง
กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ที่ต้องการส่งผ่านความรู้หรือข้อมูลในยุคดิจิตอลไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการเรียนการสอน การฝึกอบรม การบริการความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์

หรือข้อมูลทางการตลาด ด้วยที่ปรึกษาและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อดิจิตอล

การบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำ มากว่า 10 ปีโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และการให้คำปรึกษาใน

การเลือกใช้เทคโนโลยีในการส่งผ่านข้อมูลความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการในด้านต่างๆ ดังนี้