About Us

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด  ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรม และการให้บริการความรู้สู่

กลุ่มบุคคลหรือสาธารณชนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึงกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ที่ต้องการส่งผ่านความรู้หรือข้อมูลในยุคดิจิตอลไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการเรียนการสอน การฝึกอบรม การบริการความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์

หรือข้อมูลทางการตลาด ด้วยที่ปรึกษาและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อดิจิตอล

การบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำ มากว่า 10 ปีโดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และการให้คำปรึกษาในการเลือกใช้เทคโนโลยีในการส่งผ่านข้อมูลความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการในด้านต่างๆ ดังนี้

♦    e-Learning Total Solution Service     ♦    Digital Content Creation

 ♦    Seminar & Training Organizer

 

SERVICES

e-Learning Total Solution Service

บริการให้คำปรึกษาและบริหารจัดการการให้บริการความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) แบบครบวงจร

Digital Content Creation

บริการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิตอล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในปัจจุบัน

Seminar & Training Organizer

บริการออกแบบการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรม ในรูปแบบใหม่และออกแบบการนำเสนอที่น่าสนใจและเหมาะสม

PORTFOLIO

Play
Play
Play
Play
Play
Play
previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

NEWs

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด

เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการพัฒนาสถานศึกษานำร่องนวัตกรรมการสอนเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา (4.0) วันที่ 8 มกราคม 2562

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ วันที่ 8 มกราคม 2562

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน วันที่ 7 มกราคม 2562

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด

เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาผู้บริการและครูวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเอกชน ครั้งที่ 43

previous arrow
next arrow
Slider