บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด

ดำเนินธุรกิจด้านการจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรม และการให้บริการความรู้สู่กลุ่มบุคคลหรือสาธารณะชนผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ รวมไปถึงกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ที่ต้องการส่งผ่านความรู้หรือข้อมูลในยุคดิจิตอลไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการเรียนการสอน การฝึกอบรม การบริการความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูลทางการตลาด ด้วยที่ปรึกษาและทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสื่อดิจิตอล การบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำ มากว่า 15 ปี

โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และการให้คำปรึกษาในการเลือกใช้เทคโนโลยีในการส่งผ่านข้อมูลความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SERVICES

e-Learning Total Solution Service

บริการให้คำปรึกษา และบริหารจัดการการให้บริการความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-Learning) แบบครบวงจร พร้อมทั้งทีมงานที่ปรึกษาและบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน e-Learning เพื่อช่วยให้ท่านสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือการฝึกอบรมออนไลน์ ได้โดยง่าย และมีประสิทธิภาพสูงสุด

Digital Content Creation

บริการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิตอล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบัน

Seminar & Training Organizer

บริการออกแบบการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรม ในรูปแบบใหม่ที่มีการวิเคราะห์และออกแบบการนำเสนอองค์ความรู้ให้น่าสนใจและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมต่าง ๆ มาส่งเสริมและสนับสนุนการนำเสนอเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ และเกิดประสิทธิผลทางการเรียนรู้อย่างแท้จริง

Slider

Our Customer

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำ และหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ในการเลือกใช้บริการจากบริษัทฯ ดังนี้

ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะนิเทศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

บริษัท อินเทลลิเจนท์ รีเสิร์ช แอนด์ คอนเซาท์ (ประเทศไทย) จํากัด

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

บริษัท วินเนอร์เอสเตท จำกัด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จำกัด

NEWS

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการพัฒนาสถานศึกษานำร่องนวัตกรรมการสอนเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา (4.0)

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน

บริษัท จี แกรททิจูด จำกัด เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาผู้บริการและครูวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเอกชน ครั้งที่ 43

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโครงการการพัฒนา Smart Media ด้วยระบบ e-Learning ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด ออกบู๊ธแสดงผลงานด้าน e-Learning และ e-testing ในงานวันวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวะกรรมแหลมฉบัง

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด เข้าอบรมนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโตโยต้า

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด ดำเนินการทำระบบ TSEEP (Toyota Student Expert Education Program)

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด ขอขอบคุณ นายกสมาคมอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ที่แวะเยี่ยมชมบู๊ธอาชีวะออนไลน์

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด ออกบู๊ธ Digital Native by ENTECH ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวะกรรมแหลมฉบัง

ครบรอบ 1 ปี บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด วันที่ 8 เดือน 8

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด จัดอบรมสำหรับนักเรียนนักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (ENTECH)

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด อบรมการจัดสอบกลางภาคด้วยระบบ e-Testing ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ (Sam Tech)

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด แนะนำการเรียนแบบ e-Learning และ e-Testing ให้นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด อบรมอาจารย์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและรับนโยบายการจัดการเรียนการสอน e-Learning ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อสอบในระบบ e-Testing และ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ให้กับคณะอาจารย์ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม (PM Tech)

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด ขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง (En-Tech) ที่ไว้วางใจ ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน และ จัดสอบผ่านเครือค่ายคอมพิวเตอร์

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด ขอบคุณ วิทยาลัยวิศวกรรมแหลมฉบัง (En-Tech) ได้ใช้เทคโนโลยีอาชีวะออนไลน์ในการเรียน

บริษัท จีแกรททิจูด จำกัด รู้สึก เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ดร.อดิศร สินประสงค์ ให้ความไว้วางใจให้ทีมงานอาชีวะออนไลน์ดูแลระบบการสอบผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Testing) ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม (PM TECH)

previous arrow
next arrow
Slider